Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Arbeidsongeval
Uw werkgever heeft verplichtingen om ervoor te zorgen dat u, als werknemer, veilig uw werkzaamheden kunt uitoefenen. De werkgever is verplicht:

  • iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt,
  • werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze
  • in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid
  • zodanige maatregelen te treffen en
  • aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Ondanks deze zorgplicht kan het helaas misgaan op de werkvloer waardoor u slachtoffer wordt van een arbeidsongeval. Het kan zijn dat uw gereedschap niet deugt als gevolg van slecht onderhoud of dat uw werkgever verzuimd heeft maatregelen te treffen of geen aanwijzingen heeft gegeven om te voorkomen dat u als werknemer schade lijdt.

Deze zorgplicht geldt ook voor de bescherming van:

  • Uitzendkrachten, ZZP’ers
  • Ingeleende werknemers
  • Gedetacheerde werknemers
  • Onderaanneming
  • Vrijwilligers

Hoewel de zorgplicht en de aansprakelijkheid van uw werkgever bij een arbeidsongeval doorgaans vaststaan, kan het zijn dat uw werkgever zich op het standpunt stelt dat hij aan zijn zorgplicht voor een veilige werkomgeving heeft voldaan of kan hij stellen dat zijn verplichtingen het ongeval niet zouden hebben kunnen voorkomen.

Beroepsziekten
Een beroepsziekte of ‘arbeidsgerelateerde gezondheidsschade’ is een ziekte of aandoening die is veroorzaakt door uw beroep, of door de omstandigheden op uw werk. Het aspect ‘beroeps’ van beroepsziekte wordt regelmatig betwist, met name bij klachten die meerdere oorzaken kunnen hebben zoals bijvoorbeeld RSI, burn-out of longkanker. De fase van ‘opbouw’ van uw zaak is zeer belangrijk bij dit soort zaken.

Daarom is het van belang dat u na een arbeidsongeval of beroepsziekte spoedig contact met ons opneemt zodat wij uw rechten kunnen veiligstellen en de mogelijkheden voor een maximale schadevergoeding kunnen bekijken.